(34) 626 70 82 37
info@envallcooperativa.cat

Habitatges en cessió d'ús


Entenem l'habitatge cooperatiu com un bé d'ús (i no d'inversió) i com un dret fonamental per a tota persona que no ha de ser mercantilitzat, ni se'n pot especular. Per això apostem per un projecte col·lectiu, participatiu i solidari.

La propietat dels solars i dels edificis és d'ENVALL COOP, per tant, de totes les persones sòcies que la integren: el patrimoni és comú i irrepartible.

Els i les sòcies de la Cooperativa tenen accés a l'habitatge a través d'un dret a ús i partiicipen activament en la seva gestió. Aquest dret és ple i vitalici, sense cap limitació temporal ni restriccions (excepte les imposades per l'ordenament jurídic), de durada indefinida.

El dret a ús és adjudicat per la Cooperativa i es pot  transmetre durant dues generacions. A cada fase d'habitatges d’ENVALL COOP, l'Assemblea General establirà les condicions en els nous atorgaments de dret d'ús.

Les persones sòcies poden ser usuàries d'un habitatge o local comercial i també dels espais comunitaris, fent una aportació de capital inicial i pagant una quota mensual assequible.

El dret a ús d'un habitatge o local s'extingirà en cas de baixa del soci o sòcia. En aquest cas recuperarà l'aportació de capital inicial i ENVALL COOP assignarà l'habitatge a una altra sòcia de la llista d'espera.

Amb aquest model, des d'ENVALL COOP volem eliminar els beneficis especulatius lligats a l'habitatge, oferir a les persones sòcies un habitage digne a un preu assequible i de caràcter estable, però que alhora sigui flexible alhora de renunciar al dret a ús.